.سامانه جامع مدرسه من به عنوان قلب تپنده هر مجموعه آموزشی از مهم ترین ابزار های اجرایی در هر مدرسه هوشمند است که وظیفه ساماندهی و سازماندهی به تمامی قسمت های مدرسه را عهده دار می باشد